«مؤسسۀ فرهنگی‌مطالعاتی مؤمنون» منتشر کرد:
  «مؤسسۀ فرهنگی‌مطالعاتی مؤمنون» منتشر کرد:
  هدف خلقت
  سیدابوالحسن مهدوی
  از مجموعۀ «اخلاق عملی؛ کاوشی نو در مفاهیم، ریشه‌ها و آثار»
  انتشارات مؤمنون
  چاپ دهم، با افزوده‌ها و ویرایش نو، 1394، 1000 نسخه
  شابک: 5 ـ 1ـ 95026 ـ 600 ـ 978
  18000 تومان
  تلفن پخش: 32737424 ـ 031و 4027 024 0913

                                                                                                  

  وقتی می‌خواستند نمونۀ برخورداری از شهرت و ثروت و مکنت و کامروایی را نشان دهند،

  انگشت‌ها به‌سمت او نشانه می‌رفت؛ اما همین‌ها که نهایت آرزوی دیگران بود، او را به‌ستوه

  آورده بود. «بیرون»‌اش دیگران را کشته بود و «درون»اش خودش را. همه چیز داشت؛ اما کسی

  هم باور نمی‌کرد مثل مرغ سَرکنده بال‌بال می‌زند که دستش تهی است از آنچه «باید».

  ***

  لزوم هدف‌داری برای هر عاقل، از روز روشن‌تر است، برای تمام کارهای زندگی هم هدف و

  برنامه داریم؛ اما برای اصل زندگی و ابدیّتمان چطور؟!

  نکند در فرورفتن در تلاش معاش، مجال اندیشیدن را از ما گرفته باشد و ندانیم هدفمان واقعاً

  دنیاست یا آخرت؛ حتی با نگاه به سبک زندگیمان هم آن را نفهمیم.

  نارضایتی از زندگی، ناآرامی، سردرگُمی، افسردگی، روزمرّگی، پوچی، بیماری‌های روانی و... ؛

  مبادا این‌ها برایمان دردبی‌درمان شده باشد.

  اصلاً دغدغه‌دار بندگی آگاهانه و همیشه با نشاط هستیم؟ در پی دیدن خدای نادیدنی و

  یافتنش با تمام وجود چطور؟

  هیچ می‌دانیم مهدی‌گونه‌شدن و همیشه همراه ایشان بودن، شدنی است؟

  کیست که نخواهد حجش تجلی کامل هدف خلقت باشد؟

  ***

  زیروبَم راه و نیز مقصدِ مطلوب خالق هستی را در این کتاب،

  یعنی «هدف خلقت»، جست‌وجو کنید.

   

  آثار سیدابوالحسن مهدوی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار