بخل
  موضوع تاریخ دانلود
  1 بخل 1
  بخل و سخاوت- تریف بخل از بین اهل لغت- نکاتی پیرامون بخل- تفاوت بخل و شُحّ- شدت و ضعف بخل در انسان- تفاوت بخل و حسادت
  31مرداد1388
  2 بخل 2
  توضیحی پیرامون شُحّ- معنای سخیّ، کریم، لئیم و بخیل- هدف بخل و استنادات قرآنی- آثار بخل
  1شهريور1388
  3 بخل 3
  عوامل ایجاد بخل- راهکارهای معالجۀ علمی و عملی بخل
  2شهريور1388
  گروه بندی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار