بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع سخنرانی: شهوت 58

تاریخ سخنرانی: 97/07/01

مکان سخنرانی: مسجد بازار کفاش‌ها

گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار