بسم الله الرحمن الرحیم

    موضوع: شهوت 59

    تاریخ سخنرانی: 97/07/02

    مکان سخنرانی: مسجد بازار کفاش‌ها

    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار