بسم الله الرحمن الرحیم

    موضوع: انقطاع؛ جلسۀ 22

    تاریخ سخنرانی: 97/11/10

    مکان سخنرانی: مسجد آقا علی بابا

    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار