بسم الله الرحمن الرحیم

    موضوع: انقطاع؛ جلسۀ 24

    تاریخ سخنرانی: 97/11/13

    مکان سخنرانی: مسجد آقا علی بابا

    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار