بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: انقطاع؛ جلسۀ 25

تاریخ سخنرانی: 97/11/14

مکان سخنرانی: مسجد آقا علی بابا

گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار