بسم الله الرحمن الرحیم

    موضوع: انقطاع؛ جلسۀ 26

    تاریخ سخنرانی:97/11/15

    مکان سخنرانی: مسجد آقا علی بابا

    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار