بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: انقطاع؛ جلسۀ 26

تاریخ سخنرانی:97/11/15

مکان سخنرانی: مسجد آقا علی بابا

گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار