بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: غیرت؛ جلسۀ 35

تاریخ سخنرانی: 98/07/10

مکان سخنرانی: مجتمع فرهنگی رضوان

گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار