بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: غیرت؛ جلسۀ 39

تاریخ سخنرانی: 98/07/15

مکان سخنرانی: حسینیۀ دردشتی

گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار