بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: غیرت؛ جلسۀ 40

تاریخ سخنرانی: 98/07/16

مکان سخنرانی: حسینیۀ دردشتی

گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار