بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: غیبت؛ جلسۀ 10 

تاریخ سخنرانی: 98/11/05

مکان سخنرانی: هلال احمر استان اصفهان

گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار