بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: غیبت؛ جلسۀ 11

تاریخ سخنرانی: 98/11/12

مکان سخنرانی: هلال احمر استان اصفهان

گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار