بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: غیبت؛ جلسۀ 12

تاریخ سخنرانی: 98/11/19

مکان سخنرانی:هلال احمر استان اصفهان

گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار