بسم الله الرحمن الرحیم

    موضوع: بهداشت جسم؛ جلسۀ 29

    تاریخ سخنرانی: 98/11/16

    مکان سخنرانی: بیت آیت الله مهدوی

    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار