بسم الله الرحمن الرحیم

    موضوع: بهداشت جسم؛ جلسۀ 30

    تاریخ سخنرانی:98/11/23

    مکان سخنرانی: بیت آیت الله مهدوی

    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار