بسم الله الرحمن الرحیم

    موضوع: غیرت؛ جلسۀ 75

    تاریخ سخنرانی: 99/02/06

    مکان سخنرانی: به صورت مجازی

    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار