بسم الله الرحمن الرحیم

    موضوع: غیرت؛ جلسۀ 78

    تاریخ سخنرانی:99/02/09

    مکان سخنرانی: به صورت مجازی

    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار