بسم الله الرحمن الرحیم

    موضوع: غیرت؛ جلسۀ 81

    تاریخ سخنرانی: 99/02/13

    مکان سخنرانی: به صورت مجازی

    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار