خارج فقه
موضوع تاریخ دانلود
1 اهمیت نماز در لسان روایات و فضیلت نمازهای یومیه
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- مقدمه کتاب الصلاة
31شهريور1394
2 در تعداد نمازهای واجب و نافله‌ها (جلسۀ اول)
عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- در تعداد نمازهای واجب و نافله‌ها (جلسۀ اول)
1مهر1394
3 در تعداد نمازهای واجب و نافله‌ها (جلسۀ دوم)
عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- در تعداد نمازهای واجب و نافله‌ها (جلسۀ دوم)
6مهر1394
4 وقت نماز غفیله (جلسۀ سوم)
عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- وقت نماز غفیله (جلسۀ سوم)
7مهر1394
5 زمان نماز غفیله (جلسۀ چهارم)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- زمان نماز غفیله (جلسۀ چهارم)
8مهر1394
6 مسئلۀ اول
عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- مسئلۀ اول
11مهر1394
7 مسئلۀ دوم (جلسۀ اول)
عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- مسئلۀ دوم (جلسۀ اول)
12مهر1394
8 مسئلۀ دوم (جلسۀ دوم)
عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- مسئلۀ دوم (جلسۀ دوم)
13مهر1394
9 مسئلۀ سوم و چهارم
عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- مسئلۀ سوم و چهارم
14مهر1394
10 وقت نمازهای یومیه و نوافل آن‌ها (جلسلۀ اول)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- وقت نمازهای یومیه و نوافل آن‌ها (جلسلۀ اول)
15مهر1394
11 ابتداء وقت نماز ظهر (جلسۀ دوم)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ابتداء وقت نماز ظهر (جلسۀ دوم)
18مهر1394
12 ابتداء وقت نماز ظهر (جلسۀ سوم)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ابتداء وقت نماز ظهر (جلسۀ سوم)
19مهر1394
13 ابتداء وقت اختصاصی نماز ظهر (جلسۀ اول)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ابتداء وقت اختصاصی نماز ظهر (جلسۀ اول)
20مهر1394
14 ابتداء وقت اختصاصی نماز ظهر (جلسۀ دوم)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ابتداء وقت اختصاصی نماز ظهر (جلسۀ دوم)
21مهر1394
15 ادامه بحث وقت اختصاصی ظهر و ابتداء وقت نماز مغرب و عشاء
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ادامه بحث وقت اختصاصی ظهر و ابتداء وقت نماز مغرب و عشاء
5آبان1394
16 نظریه مشهور در انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء (جلسۀ اول)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- نظریه مشهور در انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء (جلسۀ اول)
6آبان1394
17 نظریه غیر مشهور در انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء (جلسۀ دوم)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- نظریه غیر مشهور در انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء (جلسۀ دوم)
9آبان1394
18 انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء (جلسۀ دوم)
عروة الوثقی/ کتاب الصلاة/ فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها/ انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء (جلسۀ دوم)
10آبان1394
19 وقت نماز جمعه (جلسۀ اول)
عروة الوثقی/ کتاب الصلاة/ فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها/ وقت نماز جمعه (جلسۀ اول)
11آبان1394
20 وقت نماز جمعه- ادلۀ مرحوم نراقی (جلسۀ دوم)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- وقت نماز جمعه- ادلۀ مرحوم نراقی (جلسۀ دوم)
12آبان1394
21 وقت نماز جمعه (جلسۀ سوم)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- وقت نماز جمعه (جلسۀ سوم)
13آبان1394
22 انتهاء وقت نماز جمعه (جلسۀ چهارم)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- انتهاء وقت نماز جمعه (جلسۀ چهارم)
16آبان1394
23 در انتهاء وقت فضیلت نماز ظهر و عصر
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- در انتهاء وقت فضیلت نماز ظهر و عصر
18آبان1394
24 وقت فضیلت نماز ظهر و عصر
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- وقت فضیلت نماز ظهر و عصر
19آبان1394
25 در وقت فضیلت و انتهاء نماز مغرب و عشاء
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- در وقت فضیلت و انتهاء نماز مغرب و عشاء
20آبان1394
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار