خارج فقه (صفحۀ دو)
موضوع تاریخ دانلود
26 در اولویت تأخیر نماز عشاء و وقت نماز صبح
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- در اولویت تأخیر نماز عشاء و وقت نماز صبح
23آبان1394
27 علائم انتهاء وقت نماز صبح - مسئله 1 علامت های زوال ظهر (جلسۀ اول)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- علائم انتهاء وقت نماز صبح - مسئله 1 علامت های زوال ظهر (جلسۀ اول)
24آبان1394
28 ادامۀ مسئلۀ اول، علامت‌های زوال ظهر (جلسۀ دوم)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ادامۀ مسئلۀ یک، علامت‌های زوال ظهر
25آبان1394
29 ادامۀ مسئلۀ اول، اقوال در علامت‌های وقت نماز مغرب (جلسۀ سوم)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ادامۀ مسئلۀ یک، اقوال در علامت‌های وقت نماز مغرب (جلسۀ سوم)
26آبان1394
30 مستند قول شاذ در ابتداء وقت نماز مغرب (جلسۀ اول)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- مستند قول شاذ در ابتداء وقت نماز مغرب (جلسۀ اول)
27آبان1394
31 مستند قول شاذ در ابتداء وقت نماز مغرب (جلسۀ دوم)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- مستند قول شاذ در ابتداء وقت نماز مغرب (جلسۀ دوم)
30آبان1394
32 مستند قول شاذ در ابتداء وقت نماز- نماز مغرب (جلسۀ سوم)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- مستند قول شاذ در ابتداء وقت نماز- نماز مغرب (جلسۀ سوم)
1آذر1394
33 مستند قول مشهور در ابتداء وقت نماز نماز مغرب (جلسۀ اول)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- مستند قول مشهور در ابتداء وقت نماز نماز مغرب (جلسۀ اول)
2آذر1394
34 مستند قول مشهور در ابتداء وقت نماز- نماز مغرب (جلسۀ دوم)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- مستند قول مشهور در ابتداء وقت نماز نماز مغرب (جلسۀ دوم)
3آذر1394
35 جمع بین روایات دو قول شاذ و مشهور در وقت نماز مغرب (جلسۀ اول)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- جمع بین روایات دو قول شاذ و مشهور در وقت نماز مغرب (جلسۀ اول)
4آذر1394
36 جمع بین روایات دو قول شاذ و مشهور در وقت نماز مغرب (جلسۀ دوم)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- جمع بین روایات دو قول شاذ و مشهور در وقت نماز مغرب (جلسۀ دوم)
7آذر1394
37 در وقت نیمه‌شب شرعی و اقوال در آن
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- در وقت نیمه‌شب شرعی و اقوال در آن
8آذر1394
38 در علائم ابتدای وقت اذان صبح
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- در علائم ابتدای وقت اذان صبح
9آذر1394
39 مسئله 2 در بیان وقت اختصاصی
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- مسئله 2 در بیان وقت اختصاصی
22آذر1394
40 مسئله 3 در وجوب رعایت ترتیب بین نمازها (جلسۀ اول)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- مسئله 3 در وجوب رعایت ترتیب بین نمازها (جلسۀ اول)
23آذر1394
41 دامه مسئله 3 در جواز و عدم جواز عدول (جلسۀ دوم)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ادامه مسئله 3 در جواز و عدم جواز عدول (جلسۀ دوم)
24آذر1394
42 ادامه مسئله 3 - مسئله 4 (جلسۀ اول)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ادامه مسئله 3 - مسئله 4 (جلسۀ اول)
25آذر1394
43 ادامه مسئله 4 – مسئله 5 (جلسۀ دوم)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ادامه مسئله 4 – مسئله 5 (جلسۀ دوم)
28آذر1394
44 مسئله 6 و 7 در استحباب تفریق بین نمازهای مشترک (جلسۀ اول)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- مسئله 6 و 7 در استحباب تفریق بین نمازهای مشترک (جلسۀ اول)
30آذر1394
45 ادامه مسئله 7 (جلسۀ دوم)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ادامه مسئله 7 (جلسۀ دوم)
1دی1394
46 مسئله 8 و 9
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- مسئله 8 و 9
2دی1394
47 مسئله 10 و 11
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- مسئله 10 و 11
5دی1394
48 مسئله 1 (جلسۀ اول)
عروةالوثقی- کتاب‌الصلاة- فصل فی اوقات الرواتب- مسئله 1 (جلسۀ اول)
6دی1394
49 ادامه مسئله 1 مستند قول مشهور متقدمین در وقت رواتب (جلسۀ دوم)
عروةالوثقی- کتاب‌الصلاة- فصل فی اوقات الرواتب- ادامه مسئله 1 مستند قول مشهور متقدمین در وقت رواتب (جلسۀ دوم)
7دی1394
50 مسئله 2 و 3 (جلسۀ اول)
عروةالوثقی- کتاب‌الصلاة- فصل فی اوقات الرواتب- مسئله 2 و 3 (جلسۀ اول)
12دی1394
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار