خارج فقه (صفحۀ بیست)
  موضوع تاریخ دانلود
  476 واجبات نماز- مستحبات قرائت- مسئلۀ 12 و 13 و 14 و 15 و 16
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی مستحبات قرائت- مسئلۀ 12 و 13 و 14 و 15 و 16
  30بهمن1396
  477 واجبات نماز- احکام رکوع- جلسۀ 1
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع- جلسۀ 1
  5اسفند1396
  478 واجبات نماز- احکام رکوع- جلسۀ 2
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع- جلسۀ 2
  6اسفند1396
  479 واجبات نماز- احکام رکوع- جلسۀ 3
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع- جلسۀ 3
  7اسفند1396
  480 واجبات نماز- احکام رکوع- جلسۀ 4
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع- جلسۀ 4
  8اسفند1396
  481 واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 1 و 2
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع- مسئلۀ 1 و 2
  9اسفند1396
  482 واجبات نماز- احکام رکوع- ادامۀ مسئلۀ 2
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع- ادامۀ مسئلۀ 2
  12اسفند1396
  483 واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 3 و 4
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع-مسئلۀ 3 و 4
  13اسفند1396
  484 واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 4 و 5
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع- مسئلۀ 4 و 5
  14اسفند1396
  485 واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 6
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع- مسئلۀ 6
  15اسفند1396
  486 واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 7
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع- مسئلۀ 7
  16اسفند1396
  487 واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 8
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی الرکوع- احکام رکوع- مسئلۀ 8
  19اسفند1396
  488 واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 9
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع- مسئلۀ 9
  20اسفند1396
  489 واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 10 و 11
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع- مسئلۀ 10 و 11
  21اسفند1396
  490 واجبات نماز- احکام رکوع-مسئلۀ 12
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع- مسئلۀ 12
  14فروردين1397
  491 واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 13 و 14
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع- مسئلۀ 13 و 14
  15فروردين1397
  492 واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 15 و 16
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات نماز- فصل فی رکوع- احکام رکوع- مسئلۀ 15 و 16
  18فروردين1397
  493 واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 17 و 18 و 19 و 20 و 21
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة-فصل فی رکوع- احکام رکوع- مسئلۀ 17 و 18 و 19 و 20 و 21
  19فروردين1397
  494 واجبات نماز - احکام رکوع - مسئلۀ 22 و 23 و 24 و 25
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی واجبات الصلاة - فصل فی رکوع - احکام رکوع - مسئلۀ 22 و 23 و 24 و 25
  20فروردين1397
  495 واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 26
  21فروردين1397
  496 واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 26- مستحبات رکوع- جلسۀ 2
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی واجبات الصلاة - فصل فی رکوع - احکام رکوع - مسئلۀ 26- مستحبات رکوع- جلسۀ 2
  22فروردين1397
  497 واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 27- مکروهات رکوع- مسئلۀ 28
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی واجبات الصلاة - فصل فی رکوع - احکام رکوع - مسئلۀ 27- مکروهات رکوع- مسئلۀ 28
  26فروردين1397
  498 واجبات نماز- مقدمه احکام سجده- جلسۀ 1
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی واجبات الصلاة - فصل فی السجود- مقدمه احکام سجده - جلسۀ 1
  27فروردين1397
  499 واجبات نماز- مقدمه احکام سجده- جلسۀ 2
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی واجبات الصلاة - فصل فی السجود- مقدمه احکام سجده - جلسۀ 2
  28فروردين1397
  500 واجبات نماز- واجبات سجده- جلسۀ 1
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی واجبات الصلاة - فصل فی السجود- واجبات سجده- جلسۀ 1
  29فروردين1397
  گروه بندی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار