خارج فقه (صفحۀ بیست)
موضوع تاریخ دانلود
476 واجبات نماز- مستحبات قرائت- مسئلۀ 12 و 13 و 14 و 15 و 16
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی مستحبات قرائت- مسئلۀ 12 و 13 و 14 و 15 و 16
30بهمن1396
477 واجبات نماز- احکام رکوع- جلسۀ 1
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع- جلسۀ 1
5اسفند1396
478 واجبات نماز- احکام رکوع- جلسۀ 2
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع- جلسۀ 2
6اسفند1396
479 واجبات نماز- احکام رکوع- جلسۀ 3
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع- جلسۀ 3
7اسفند1396
480 واجبات نماز- احکام رکوع- جلسۀ 4
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع- جلسۀ 4
8اسفند1396
481 واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 1 و 2
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع- مسئلۀ 1 و 2
9اسفند1396
482 واجبات نماز- احکام رکوع- ادامۀ مسئلۀ 2
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع- ادامۀ مسئلۀ 2
12اسفند1396
483 واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 3 و 4
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع-مسئلۀ 3 و 4
13اسفند1396
484 واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 4 و 5
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع- مسئلۀ 4 و 5
14اسفند1396
485 واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 6
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع- مسئلۀ 6
15اسفند1396
486 واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 7
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع- مسئلۀ 7
16اسفند1396
487 واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 8
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی الرکوع- احکام رکوع- مسئلۀ 8
19اسفند1396
488 واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 9
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع- مسئلۀ 9
20اسفند1396
489 واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 10 و 11
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع- مسئلۀ 10 و 11
21اسفند1396
490 واجبات نماز- احکام رکوع-مسئلۀ 12
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع- مسئلۀ 12
14فروردين1397
491 واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 13 و 14
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی رکوع- احکام رکوع- مسئلۀ 13 و 14
15فروردين1397
492 واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 15 و 16
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات نماز- فصل فی رکوع- احکام رکوع- مسئلۀ 15 و 16
18فروردين1397
493 واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 17 و 18 و 19 و 20 و 21
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة-فصل فی رکوع- احکام رکوع- مسئلۀ 17 و 18 و 19 و 20 و 21
19فروردين1397
494 واجبات نماز - احکام رکوع - مسئلۀ 22 و 23 و 24 و 25
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی واجبات الصلاة - فصل فی رکوع - احکام رکوع - مسئلۀ 22 و 23 و 24 و 25
20فروردين1397
495 واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 26
21فروردين1397
496 واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 26- مستحبات رکوع- جلسۀ 2
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی واجبات الصلاة - فصل فی رکوع - احکام رکوع - مسئلۀ 26- مستحبات رکوع- جلسۀ 2
22فروردين1397
497 واجبات نماز- احکام رکوع- مسئلۀ 27- مکروهات رکوع- مسئلۀ 28
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی واجبات الصلاة - فصل فی رکوع - احکام رکوع - مسئلۀ 27- مکروهات رکوع- مسئلۀ 28
26فروردين1397
498 واجبات نماز- مقدمه احکام سجده- جلسۀ 1
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی واجبات الصلاة - فصل فی السجود- مقدمه احکام سجده - جلسۀ 1
27فروردين1397
499 واجبات نماز- مقدمه احکام سجده- جلسۀ 2
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی واجبات الصلاة - فصل فی السجود- مقدمه احکام سجده - جلسۀ 2
28فروردين1397
500 واجبات نماز- واجبات سجده- جلسۀ 1
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی واجبات الصلاة - فصل فی السجود- واجبات سجده- جلسۀ 1
29فروردين1397
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار