خارج فقه (صفحۀ بیست و هفت)
موضوع تاریخ دانلود
651 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 1
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 1
26اسفند1397
652 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 2
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 2
27اسفند1397
653 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 3
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 3
17فروردين1398
654 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 4
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 4
18فروردين1398
655 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 5
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 5
19فروردين1398
656 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 6
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 6
20فروردين1398
657 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 7
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - جلسۀ 7
21فروردين1398
658 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 8
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 8
24فروردين1398
659 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 9
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 9
25فروردين1398
660 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 10
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 10
26فروردين1398
661 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 11
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 11
27فروردين1398
662 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 12
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 12
28فروردين1398
663 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 13
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 13
31فروردين1398
664 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 14
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 14
2ارديبهشت1398
665 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 15
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 15
3ارديبهشت1398
666 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 16
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 16
4ارديبهشت1398
667 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 17
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 17
7ارديبهشت1398
668 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 18
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلس181
8ارديبهشت1398
669 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 19
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 19
9ارديبهشت1398
670 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 20
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 20
10ارديبهشت1398
671 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 21
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 21
11ارديبهشت1398
672 احکام نماز جمعه - شرایط اقامل نماز جمعه - شرط جماعت - جلسۀ 1
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعة - احکام نماز جمعه - شرط جماعت - جلسۀ1
18خرداد1398
673 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - شرط جماعت - جلسۀ 2
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - شرط جماعت - جلسۀ 2
19خرداد1398
674 احکام نماز جمعه - شرایط اقام نماز جمعه - شرط اقل فاصله- جلسۀ 1
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - شرط اقل فاصله- جلسۀ 1
20خرداد1398
675 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - شرط اقل فاصله - جلسۀ 2
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - شرط اقل فاصله - جلسۀ 2
21خرداد1398
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار