خارج فقه (صفحۀ بیست و هشت)
موضوع تاریخ دانلود
676 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - شرط اقل تباعد - جلسۀ 3
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - شرط اقل تباعد - جلسۀ 3
22خرداد1398
677 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - شرط اقل تباعد - جلسۀ 4
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - شرط اقل تباعد - جلسۀ 4
25خرداد1398
678 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - شرط اقل تباعد - جلسۀ 5
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - شرط اقل تباعد - جلسۀ 5
26خرداد1398
679 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - شرط اقل تباعد - جلسۀ 6
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - شرط اقل تباعد - جلسۀ 6
27خرداد1398
680 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - واجدین شرایط وجوب - جلسۀ 1
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - واجدین شرایط وجوب - جلسۀ 1
28خرداد1398
681 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - واجدین شرایط وجوب - جلسۀ 2
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - واجدین شرایط وجوب - جلسۀ 2
29خرداد1398
682 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - واجد شرایط وجوب - جلسۀ 3
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - واجد شرایط وجوب - جلسۀ 3
1تير1398
683 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - واجد شرایط وجوب - جلسۀ 4
2تير1398
684 احکام نماز جمعه - احکام مسافرت در روز جمعه
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - احکام مسافرت در روزجمعه
3تير1398
685 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - حکم اصغاء خطبتین - جلسۀ 1
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - حکم اصغاء خطبتین - جلسۀ 1
4تير1398
686 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - حکم اصغاء خطبتین - جلسۀ 2
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - حکم اصغاء خطبتین - جلسۀ 2
5تير1398
687 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - حکم اصغاء خطبتین - جلسۀ 3
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - حکم اصغاء خطبتین - جلسۀ 3
9تير1398
688 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - حکم اصغاء خطبتین - جلسۀ 4
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - حکم اصغاء خطبتین - جلسۀ 4
10تير1398
689 احکام نماز جمعه - شرایط امام جمعه - جلسۀ 1
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط امام جمعه - جلسۀ 1
11تير1398
690 احکام نماز جمعه - اذان مسافر - حرمت اذان ثالث
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - اذان مسافر - حرمت اذان ثالث
12تير1398
691 احکام نماز جمعه - حرمت بیع نماز جمعه - جلسۀ 1
15تير1398
692 احکام نماز جمعه - حرمت بیع وقت نماز جمعه - جلسۀ 2
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعة - احکام نماز جمعه - حرمت بیع وقت نماز جمعه - جلسۀ 2
16تير1398
693 احکام نماز جمعه - دوران امر بین حرمت و غیر حرمت نماز جمعه
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعة - احکام نماز جمعه - دوران امر بین حرمت و غیر حرمت نماز جمعه
17تير1398
694 احکام نماز جمعه - حکم اعتذار از متابعت از رکوع یا سجدۀ امام جمعه
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعة - احکام نماز جمعه - حکم اعتذار از متابعت از رکوع یا سجدۀ امام جمعه
18تير1398
695 احکام نماز جمعه - آداب نماز جمعه و روز جمعه - جلسۀ 1
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - آداب نماز جمعه و روز جمعه - جلسۀ 1
19تير1398
696 احکام نماز جمعه - آداب نماز جمعه و روز جمعه - جلسۀ 2
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - آداب نماز جمعه و روز جمعه - جلسۀ 2
22تير1398
697 احکام نماز آیات - جلسۀ 1
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - جلسۀ 1
23تير1398
698 احکام نماز آیات - جلسۀ 2
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - جلسۀ 2
24تير1398
699 احکام نماز آیات - جلسۀ 3
عروة الوثقی - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - جلسۀ 3
25تير1398
700 کیفیت قرائت نماز آیات - جلسۀ 1
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - کیفیت قرائت نماز آیات
26تير1398
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار