خارج فقه (صفحۀ بیست و هشت)
  موضوع تاریخ دانلود
  676 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - شرط اقل تباعد - جلسۀ 3
  جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - شرط اقل تباعد - جلسۀ 3
  22خرداد1398
  677 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - شرط اقل تباعد - جلسۀ 4
  جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - شرط اقل تباعد - جلسۀ 4
  25خرداد1398
  678 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - شرط اقل تباعد - جلسۀ 5
  جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - شرط اقل تباعد - جلسۀ 5
  26خرداد1398
  679 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - شرط اقل تباعد - جلسۀ 6
  جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - شرط اقل تباعد - جلسۀ 6
  27خرداد1398
  680 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - واجدین شرایط وجوب - جلسۀ 1
  جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - واجدین شرایط وجوب - جلسۀ 1
  28خرداد1398
  681 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - واجدین شرایط وجوب - جلسۀ 2
  جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - واجدین شرایط وجوب - جلسۀ 2
  29خرداد1398
  682 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - واجد شرایط وجوب - جلسۀ 3
  جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - واجد شرایط وجوب - جلسۀ 3
  1تير1398
  683 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - واجد شرایط وجوب - جلسۀ 4
  2تير1398
  684 احکام نماز جمعه - احکام مسافرت در روز جمعه
  جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - احکام مسافرت در روزجمعه
  3تير1398
  685 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - حکم اصغاء خطبتین - جلسۀ 1
  جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - حکم اصغاء خطبتین - جلسۀ 1
  4تير1398
  686 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - حکم اصغاء خطبتین - جلسۀ 2
  جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - حکم اصغاء خطبتین - جلسۀ 2
  5تير1398
  687 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - حکم اصغاء خطبتین - جلسۀ 3
  جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - حکم اصغاء خطبتین - جلسۀ 3
  9تير1398
  688 احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - حکم اصغاء خطبتین - جلسۀ 4
  جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - حکم اصغاء خطبتین - جلسۀ 4
  10تير1398
  689 احکام نماز جمعه - شرایط امام جمعه - جلسۀ 1
  جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط امام جمعه - جلسۀ 1
  11تير1398
  690 احکام نماز جمعه - اذان مسافر - حرمت اذان ثالث
  جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - اذان مسافر - حرمت اذان ثالث
  12تير1398
  691 احکام نماز جمعه - حرمت بیع نماز جمعه - جلسۀ 1
  15تير1398
  692 احکام نماز جمعه - حرمت بیع وقت نماز جمعه - جلسۀ 2
  جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعة - احکام نماز جمعه - حرمت بیع وقت نماز جمعه - جلسۀ 2
  16تير1398
  693 احکام نماز جمعه - دوران امر بین حرمت و غیر حرمت نماز جمعه
  جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعة - احکام نماز جمعه - دوران امر بین حرمت و غیر حرمت نماز جمعه
  17تير1398
  694 احکام نماز جمعه - حکم اعتذار از متابعت از رکوع یا سجدۀ امام جمعه
  جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعة - احکام نماز جمعه - حکم اعتذار از متابعت از رکوع یا سجدۀ امام جمعه
  18تير1398
  695 احکام نماز جمعه - آداب نماز جمعه و روز جمعه - جلسۀ 1
  جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - آداب نماز جمعه و روز جمعه - جلسۀ 1
  19تير1398
  696 احکام نماز جمعه - آداب نماز جمعه و روز جمعه - جلسۀ 2
  جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - آداب نماز جمعه و روز جمعه - جلسۀ 2
  22تير1398
  697 احکام نماز آیات - جلسۀ 1
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - جلسۀ 1
  23تير1398
  698 احکام نماز آیات - جلسۀ 2
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - جلسۀ 2
  24تير1398
  699 احکام نماز آیات - جلسۀ 3
  عروة الوثقی - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - جلسۀ 3
  25تير1398
  700 کیفیت قرائت نماز آیات - جلسۀ 1
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - کیفیت قرائت نماز آیات
  26تير1398
  گروه بندی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار