خارج فقه (صفحۀ سه)
موضوع تاریخ دانلود
51 مسئله 2 و 3 (جلسۀ دوم)
عروةالوثقی- کتاب‌الصلاة- فصل فی اوقات الرواتب- مسئله 2 و 3 (جلسۀ دوم)
14دی1394
52 مسئله 1 و 2
عروة الوثقی- کتاب الطهارة- فصل فی شرایط مایتیمّم به- مسئله 1 و 2
2خرداد1394
53 مسئله 3
عروة الوثقی- کتاب الطهارة- فی شرایط مایتیمّم به- مسئله 3
3خرداد1394
54 مسئله 4 و 5 و 6
عروة الوثقی- کتاب الطهارة- فی شرایط مایتیمّم به- مسئله 4 و 5 و 6
4خرداد1394
55 مسئله 7 و 8
عروة الوثقی- کتاب الطهارة- فی شرایط مایتیمّم به- مسئله 7 و 8
5خرداد1394
56 مسئله 9 و 10- امور در کیفیت تیمم- امر اول
عروة الوثقی- کتاب الطهارة- فصل فی شرایط مایتیمّم به- مسئله 9 و 10- فصل فی کیفیة مایتیمم به- امور در کیفیت تیمم- امر اول
6خرداد1394
57 امور در کیفیت تیمم – امر دوم- جلسۀ اول
عروة الوثقی- کتاب الطهارة- فصل فی کیفیة التیمم- امور در کیفیت تیمم- امر دوم- جلسۀ اول
9خرداد1394
58 امور در کیفیت تیمم- امر دوم- جلسۀ دوم
عروة الوثقی- کتاب الطهارة- فصل فی کیفیةالتیمم- امور در کیفیت تیمم- امر دوم- جلسۀ دوم
10خرداد1394
59 امور در کیفیت تیمم- امر سوم
عروة الوثقی- کتاب الطهارة- فصل فی کیفیة التیمم- امور در کیفیت تیمم- امور در کیفیت تیمم- امر سوم
11خرداد1394
60 شرایط تیمم
عروة الوثقی- کتاب الطهارة- فی کیفیة التیمم- شرایط تیمم
12خرداد1394
61 مسئله 1 و 2 و 3
عروة الوثقی- کتاب الطهارة- فی کیفیة التیمم- مسئله 1 و 2 و 3
16خرداد1394
62 مسئله 4 و 5
عروة الوثقی- کتاب الطهارة- فی کیفیة التیمم- مسئله 4 و 5
17خرداد1394
63 مسئله 7 و 8 و 9 و 10
عروة الوثقی- کتاب الطهارة- فی کیفیة التیمم- مسئله 7 و 8 و 9 و 10
18خرداد1394
64 مسئله 11 و 12 و 13
عروة الوثقی- کتاب الطهارة- فی کیفیة التیمم- مسئله 11 و 12 و 13
19خرداد1394
65 مسئله 14 و 15 و 16 و 17
عروة الوثقی- کتاب الطهارة- فی کیفیة التیمم- مسئله 14 و 15 و 16 و 17
20خرداد1394
66 مسئله 18
عروة الوثقی- کتاب الطهارة- فی کیفیة التیمم- مسئله 18
23خرداد1394
67 ادامه مسئله 18- مسئله 19 و 20
عروة الوثقی- کتاب الطهارة- فی کیفیة التیمم- ادامه مسئله 18- مسئله 19 و 20
24خرداد1394
68 اول از مسوغات جواز تیمم- مسئله 14 و 15
عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی التیمم- اول از مسوغات جواز تیمم- مسئله 14 و 15
15فروردين1394
69 دوم از مسوغات جواز تیمم- مسئله 16
عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی التیمم- دوم از مسوغات جواز تیمم- مسئله 16
16فروردين1394
70 سوم از مسوغات جواز تیمم- مسئله 17
عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی التیمم- سوم از مسوغات جواز تیمم- مسئله 17
17فروردين1394
71 سوم از مسوغات جواز تیمم مسئله 18- جلسۀ اول
عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی التیمم- سوم از مسوغات جواز تیمم مسئله 18- جلسۀ اول
18فروردين1394
72 سوم از مسوغات جواز تیمم ادامه مسئله 18- جلسۀ دوم
عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی التیمم- سوم از مسوغات جواز تیمم مسئله 18- جلسۀ دوم
19فروردين1394
73 سوم از مسوغات جواز تیمم ادامه مسئله 18- جلسۀ سوم
عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی التیمم- سوم از مسوغات جواز تیمم ادامه مسئله 18- جلسۀ سوم
22فروردين1394
74 سوم از مسوغات جواز تیمم مسئله 19
عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی التیمم- سوم از مسوغات جواز تیمم مسئله 19
23فروردين1394
75 سوم از مسوغات جواز تیمم مسئله 20
عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی التیمم- سوم از مسوغات جواز تیمم مسئله 20
24فروردين1394
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار