تفسیر قرآن (صفحۀ شانزده)
موضوع تاریخ دانلود
376 سورۀ کهف - آیات 55 و 56
20تير1397
377 سورۀ کهف - آیۀ 57
23تير1397
378 سورۀ کهف - آیات 58 و 59
25تير1397
379 سورۀ کهف - آیات 60 و 61
27مرداد1397
380 سورۀ کهف - آیات 62 و 63 و 64
29مرداد1397
381 سورۀ کهف - آیۀ 65
3شهريور1397
382 سورۀ کهف - آیۀ 66
5شهريور1397
383 سورۀ کهف - آیات 67 و 68 و 69 و 70 و 71
10شهريور1397
384 سورۀ کهف - آیات 74 و 75 و 76
12شهريور1397
385 سورۀ کهف - آیات 77 و 78
2مهر1397
386 سورۀ کهف - آیۀ 79
4مهر1397
387 سورۀ کهف - آیات 80 و 81
7مهر1397
388 سورۀ کهف - آیۀ 82
9مهر1397
389 سورۀ کهف - آیات 83، 84، 85، 86، 87 و 88
11مهر1397
390 سورۀ کهف - آیات 89، 90، 91، 92، 93
14مهر1397
391 سورۀ کهف - آیات 94، 95، 96
16مهر1397
392 سورۀ کهف - آیات 98 و 99
21مهر1397
393 سورۀ کهف - آیۀ 100 و 101 و 102
23مهر1397
394 سورۀ کهف - آیۀ 103 و 104
25مهر1397
395 سورۀ کهف- آیات 105 و 106
28مهر1397
396 سورۀ کهف- آیات 107 و 108 و 109
30مهر1397
397 سورۀ کهف - آیۀ 110
2آبان1397
398 سورۀ مریم - آیات 1 و 2 و 3
19آبان1397
399 سورۀ مریم - آیات 4 و 5
21آبان1397
400 سورۀ مریم - آیۀ 7
23آبان1397
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار