تفسیر قرآن (صفحۀ نوزده)
موضوع تاریخ دانلود
451 سورۀ طه - آیات 85 و 86
24فروردين1398
452 سورۀ طه - آیات 87 و 88 و 89
26فروردين1398
453 سورۀ طه - آیات 90 و 91 و 92 و 93 و 94
28فروردين1398
454 سورۀ طه - آیات 95 و 96
31فروردين1398
455 سورۀ طه - آیات 97 و 98 و 99
2ارديبهشت1398
456 سورۀ طه - آیات 100 و 101 و 102 و 103 و 104
4ارديبهشت1398
457 سورۀ طه - آیات 105 و 106 و 107 و 108 و 109
7ارديبهشت1398
458 سورۀ طه - آیات 110 و 111 و 112
9ارديبهشت1398
459 سورۀ طه - آیات 113 و 114
11ارديبهشت1398
460 سورۀ طه - آیات 115 و 116 و 117 و 118 و 119
18خرداد1398
461 سورۀ طه - آیات 120 و 121
20خرداد1398
462 سورۀ طه - آیات 122 و 123
22خرداد1398
463 سورۀ طه - آیات 124 و 125 و 126
25خرداد1398
464 سورۀ طه - آیات 127 و 128 و 129
27خرداد1398
465 سورۀ طه - آیۀ 130
29خرداد1398
466 سورۀ طه - آیۀ 131
1تير1398
467 سورۀ طه - آیۀ 132
3تير1398
468 سورۀ طه - آیات 133 و 134 و 135
5تير1398
469 سورۀ انبیاء، آیۀ 1
10تير1398
470 سورۀ انبیاء، آیات 2 و 3 و 4
12تير1398
471 سورۀ انبیاء، آیات 5 و 6 و 7
15تير1398
472 سورۀ انبیاء، آیات 8 و 9
17تير1398
473 سورۀ انبیاء، آیات 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15
19تير1398
474 سورۀ انبیاء، آیات 16 و 17
22تير1398
475 سورۀ انبیاء، آیات 18 و 19 و 20
24تير1398
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار