تفسیر قرآن (صفحۀ بیست)
  موضوع تاریخ دانلود
  476 سورۀ انبیاء، آیات 21 و 22
  26تير1398
  477 سورۀ انبیاء، آیات 23 و 24
  23شهريور1398
  478 سورۀ انبیاء، آیات 25 و 26 و 27
  25شهريور1398
  479 سورۀ انبیاء، آیات 28 و 29
  27شهريور1398
  480 سورۀ انبیاء، آیات 30 و 31
  30شهريور1398
  481 سورۀ انبیاء، آیات 32 و 33
  1مهر1398
  482 سورۀ انبیاء، آیات 34 و 35
  6مهر1398
  483 سورۀ انبیاء، آیات 36 و 37 و 38
  8مهر1398
  484 سورۀ انبیاء، آیات 40 و 41 و 42 و 43
  10مهر1398
  485 سورۀ انبیاء، آیات 44 و 45
  13مهر1398
  486 سورۀ انبیاء، آیات 46 و 47
  15مهر1398
  487 سورۀ انبیاء - آیات 48 و 49 و 50
  17مهر1398
  488 سورۀ انبیاء، آیات 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56
  20مهر1398
  489 سورۀ انبیاء، آیات 57 و 58 و 59 و 60
  22مهر1398
  490 سورۀ انبیاء - آیات 61 و 62 و 63
  11آبان1398
  491 سورۀ انبیاء - آیات 64 و 65 و 66 و 67 و 68 و 69 و 70
  13آبان1398
  492 سورۀ انبیاء - آیات 71 و 72
  18آبان1398
  493 سورۀ انبیاء - آیۀ 73
  25آبان1398
  494 سورۀ انبیاء - آیات 74 و 75 و 76 و 77
  2آذر1398
  495 سورۀ انبیاء - آیات 78 و 79
  4آذر1398
  496 سورۀ انبیاء - آیات 80 و 81 و 82
  6آذر1398
  497 سورۀ انبیاء - آیۀ 83
  9آذر1398
  498 سورۀ انبیاء - آیۀ 84
  11آذر1398
  499 سورۀ انبیاء - آیات 85 و 86
  13آذر1398
  500 سورۀ انبیاء - آیۀ 87
  16آذر1398
  گروه بندی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار