فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها
  موضوع تاریخ دانلود
  1 در تعداد نمازهای واجب و نافله‌ها (جلسۀ اول)
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- در تعداد نمازهای واجب و نافله‌ها (جلسۀ اول)
  1مهر1394
  2 در تعداد نمازهای واجب و نافله‌ها (جلسۀ دوم)
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- در تعداد نمازهای واجب و نافله‌ها (جلسۀ دوم)
  6مهر1394
  3 وقت نماز غفیله (جلسۀ سوم)
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- وقت نماز غفیله (جلسۀ سوم)
  7مهر1394
  4 زمان نماز غفیله (جلسۀ چهارم)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- زمان نماز غفیله (جلسۀ چهارم)
  8مهر1394
  5 مسئلۀ اول
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- مسئلۀ اول
  11مهر1394
  6 مسئلۀ دوم (جلسۀ اول)
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- مسئلۀ دوم (جلسۀ اول)
  12مهر1394
  7 مسئلۀ دوم (جلسۀ دوم)
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- مسئلۀ دوم (جلسۀ دوم)
  13مهر1394
  8 مسئلۀ سوم و چهارم
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- مسئلۀ سوم و چهارم
  14مهر1394
  گروه بندی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار