فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها
موضوع تاریخ دانلود
1 در تعداد نمازهای واجب و نافله‌ها (جلسۀ اول)
عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- در تعداد نمازهای واجب و نافله‌ها (جلسۀ اول)
1مهر1394
2 در تعداد نمازهای واجب و نافله‌ها (جلسۀ دوم)
عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- در تعداد نمازهای واجب و نافله‌ها (جلسۀ دوم)
6مهر1394
3 وقت نماز غفیله (جلسۀ سوم)
عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- وقت نماز غفیله (جلسۀ سوم)
7مهر1394
4 زمان نماز غفیله (جلسۀ چهارم)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- زمان نماز غفیله (جلسۀ چهارم)
8مهر1394
5 مسئلۀ اول
عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- مسئلۀ اول
11مهر1394
6 مسئلۀ دوم (جلسۀ اول)
عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- مسئلۀ دوم (جلسۀ اول)
12مهر1394
7 مسئلۀ دوم (جلسۀ دوم)
عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- مسئلۀ دوم (جلسۀ دوم)
13مهر1394
8 مسئلۀ سوم و چهارم
عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- مسئلۀ سوم و چهارم
14مهر1394
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار