مقدمه واجب
موضوع تاریخ دانلود
1 ملازمه بین مقدمه و ذی‌المقدمه
5شهريور1393
2 تقسیم مقدمه به مقدمه داخلی و خارجی
8شهريور1393
3 تقسیم مقدمه به مقدمه عقلیه و شرعیه و عادیّه
9شهريور1393
4 تقسیم مقدمه به وجود، صحت، وجوب و علم
10شهريور1393
5 تقسیم مقدمه به متقدم، مقارن و متأخر
15شهريور1393
6 اشکال و جواب در مقدمۀ متأخر (جلسۀ اول)
16شهريور1393
7 اشکال و جواب در مقدمۀ متأخر (جلسۀ دوم)
17شهريور1393
8 اجازه در بیع فضولی کاشفیت است یا ناقلیت؟
18شهريور1393
9 تقسیم واجب به مطلق و مشروط
19شهريور1393
10 واجب مشروط در کلام شیخ انصاری(رحمةالله‌علیه) و تعلق شرط به ماده (جلسۀ اول)
22شهريور1393
11 واجب مشروط در کلام شیخ انصاری(رحمةالله‌علیه) و تعلق شرط به ماده (جلسۀ دوم)
23شهريور1393
12 متعلق شرط وجوب (حکم) است یا واجب (عمل) (جلسۀ اول)
24شهريور1393
13 متعلق شرط وجوب (حکم) است یا واجب (عمل) (جلسۀ دوم)
26شهريور1393
14 مقدمات واجب مشروط و مطلق یا معرفت است یا غیر معرفت
29شهريور1393
15 تقسیم واجب به واجب معلّق و منجّز
30شهريور1393
16 کلام صاحب فصول در واجب معلق و منجّز
31شهريور1393
17 اشکال در وجوب مقدمات در واجب معلق
1مهر1393
18 اشکال وجوب مقدمه بدون وجوب ذی‌المقدمه در واجب مشروط
2مهر1393
19 ملاک در فعلیت وجوب مقدمه
5مهر1393
20 شک در رجوع قید به مادّه یا هیئت (جلسه اول)
6مهر1393
21 شک در رجوع قید به مادّه یا هیئت (جلسه دوم)
7مهر1393
22 شک در رجوع قید به مادّه یا هیئت (جلسه سوم)
8مهر1393
23 تقسیم واجب به نفسی و واجب غیری
9مهر1393
24 کلام حضرت امام (رحمةالله‌علیه) در واجب نفسی و غیری
19مهر1393
25 حکم شک در واجب نفسی و غیری
20مهر1393
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار