خارج کلام (صفحۀ سه)
موضوع تاریخ دانلود
51 نفی رؤیت خداوند و قول اشاعره- جلسۀ 5
25مهر1396
52 نفی رؤیت خداوند و قول اشاعره- جلسۀ 6
30مهر1396
53 نفی رؤیت خداوند و قول اشاعره- جلسۀ 7
2آبان1396
54 صفت وجود خداوند متعال
7آبان1396
55 صفت تام و فوق تمام بودن خداوند متعال
9آبان1396
56 صفت حق بودن خداوند متعال
5آذر1396
57 صفت خیر بودن خداوند متعال
7آذر1396
58 صفت حکیم بودن خداوند متعال
12آذر1396
59 صفت جبّاریت خداوند متعال
14آذر1396
60 صفت قهّاریت و قیومیت خداوند متعال
19آذر1396
61 صفت ید اللهی و وجهی اللهی قِدم و کَرم و رضا
21آذر1396
62 صفت حسن و قبح خداوند متعال- جلسۀ 1
26آذر1396
63 صفت حسن و قبح خداوند متعال- جلسۀ 2
28آذر1396
64 صفت حسن و قبح خداوند متعال- جلسۀ 3
3دی1396
65 صفت حسن و قبح خداوند متعال- جلسۀ 4
5دی1396
66 صفت حسن و قبح خداوند متعال- جلسۀ 5
10دی1396
67 صفت حسن و قبح خداوند متعال- جلسۀ 6
12دی1396
68 عدم صدور فعل قبیح از خداوند و عدم اخلال به واجب- جلسۀ 1
17دی1396
69 عدم صدور فعل قبیح از خداوند و عدم اخلال به واجب- جلسۀ 2
19دی1396
70 عدم صدور فعل قبیح از خداوند و عدم اخلال به واجب- جلسۀ 3
24دی1396
71 عدم صدور فعل عبث از خداوند
26دی1396
72 ارادۀ خداوند به طاعت و عدم اراده به معصیت- جلسۀ 1
1بهمن1396
73 ارادۀ خداوند به طاعت و عدم اراده به معصیت- جلسۀ 2
3بهمن1396
74 انسان فاعل افعال خود است، جلسۀ 1
8بهمن1396
75 انسان فاعل افعال خود است- جلسۀ 2
15بهمن1396
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار