خارج کلام (صفحۀ چهار)
  موضوع تاریخ دانلود
  76 انسان فاعل افعال خود است- جلسۀ 3
  17بهمن1396
  77 انسان فاعل افعال خود است- جلسۀ 4
  24بهمن1396
  78 انسان فاعل افعال خود است- جلسۀ 5
  29بهمن1396
  79 انسان فاعل افعال خود است- جلسۀ 6
  6اسفند1396
  80 انسان فاعل افعال خود است- جلسۀ 7
  8اسفند1396
  81 انسان فاعل افعال خود است - جلسۀ 8
  13اسفند1396
  82 انسان فاعل افعال خود است - جلسۀ 9
  15اسفند1396
  83 انسان فاعل افعال خود است - جلسۀ 10
  20اسفند1396
  84 انسان فاعل افعال خود است - جلسۀ 11
  14فروردين1397
  85 انسان فاعل افعال خود است- ادلۀ قرآنی - جلسۀ 1
  19فروردين1397
  86 انسان فاعل افعال خود است- ادلۀ قرآنی - جلسۀ 2
  21فروردين1397
  87 انسان فاعل افعال خود است- ادلۀ قرآنی- جلسۀ 3
  26فروردين1397
  88 انسان فاعل افعال خود است- ادلۀ قرآنی - جلسۀ 4
  28فروردين1397
  89 انسان فاعل افعال خود است- ادلۀ قرآنی - جلسۀ 5
  2ارديبهشت1397
  90 افعال مباشر و افعال متولد- جلسۀ 1
  4ارديبهشت1397
  91 افعال مباشر و افعال متولد- جلسۀ 2
  9ارديبهشت1397
  92 افعال مباشر و افعال متولد- جلسۀ 3
  11ارديبهشت1397
  93 قضا و قدر- جلسۀ 1
  16ارديبهشت1397
  94 قضا و قدر- جلسۀ 2
  18ارديبهشت1397
  95 قضا و قدر- جلسۀ 3
  23ارديبهشت1397
  96 قضا و قدر - جلسۀ 4
  25ارديبهشت1397
  97 هدایت و ضلالت در مورد خداوند متعال
  3تير1397
  98 عذاب اطفال کفار و عاصی - جلسۀ 1
  5تير1397
  99 عذاب اطفال کفار و عاصی - جلسۀ 2
  10تير1397
  100 حسن تکلیف‌کردن خداوند - جلسۀ 1
  12تير1397
  گروه بندی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار