خارج کلام (صفحۀ چهار)
موضوع تاریخ دانلود
76 انسان فاعل افعال خود است- جلسۀ 3
17بهمن1396
77 انسان فاعل افعال خود است- جلسۀ 4
24بهمن1396
78 انسان فاعل افعال خود است- جلسۀ 5
29بهمن1396
79 انسان فاعل افعال خود است- جلسۀ 6
6اسفند1396
80 انسان فاعل افعال خود است- جلسۀ 7
8اسفند1396
81 انسان فاعل افعال خود است - جلسۀ 8
13اسفند1396
82 انسان فاعل افعال خود است - جلسۀ 9
15اسفند1396
83 انسان فاعل افعال خود است - جلسۀ 10
20اسفند1396
84 انسان فاعل افعال خود است - جلسۀ 11
14فروردين1397
85 انسان فاعل افعال خود است- ادلۀ قرآنی - جلسۀ 1
19فروردين1397
86 انسان فاعل افعال خود است- ادلۀ قرآنی - جلسۀ 2
21فروردين1397
87 انسان فاعل افعال خود است- ادلۀ قرآنی- جلسۀ 3
26فروردين1397
88 انسان فاعل افعال خود است- ادلۀ قرآنی - جلسۀ 4
28فروردين1397
89 انسان فاعل افعال خود است- ادلۀ قرآنی - جلسۀ 5
2ارديبهشت1397
90 افعال مباشر و افعال متولد- جلسۀ 1
4ارديبهشت1397
91 افعال مباشر و افعال متولد- جلسۀ 2
9ارديبهشت1397
92 افعال مباشر و افعال متولد- جلسۀ 3
11ارديبهشت1397
93 قضا و قدر- جلسۀ 1
16ارديبهشت1397
94 قضا و قدر- جلسۀ 2
18ارديبهشت1397
95 قضا و قدر- جلسۀ 3
23ارديبهشت1397
96 قضا و قدر - جلسۀ 4
25ارديبهشت1397
97 هدایت و ضلالت در مورد خداوند متعال
3تير1397
98 عذاب اطفال کفار و عاصی - جلسۀ 1
5تير1397
99 عذاب اطفال کفار و عاصی - جلسۀ 2
10تير1397
100 حسن تکلیف‌کردن خداوند - جلسۀ 1
12تير1397
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار