خارج کلام (صفحۀ پنج)
  موضوع تاریخ دانلود
  101 حسن تکلیف‌کردن خداوند - جلسۀ 2
  17تير1397
  102 حسن تکلیف‌کردن خداوند - جلسۀ 3
  19تير1397
  103 حسن تکلیف‌کردن خداوند - جلسۀ 4
  24تير1397
  104 حسن تکلیف‌کردن خداوند - جلسۀ 5
  26تير1397
  105 حسن تکلیف‌کردن خداوند - جلسۀ 6
  30مرداد1397
  106 حسن تکلیف‌کردن خداوند - جلسۀ 7
  4شهريور1397
  107 حسن تکلیف‌کردن خداوند - جلسۀ 8
  6شهريور1397
  108 حسن تکلیف‌کردن خداوند - جلسۀ 9
  11شهريور1397
  109 متعلق تکالیف خداوند متعال - جلسۀ 1
  1مهر1397
  110 متعلق تکالیف خداوند متعال - جلسۀ 2
  3مهر1397
  111 متعلق تکالیف خداوند متعال - جلسۀ 3
  8مهر1397
  112 حسن تکلیف‌بودن تکالیف الهی - جلسۀ 10
  10مهر1397
  113 قائدۀ لطف - جلسۀ 1
  15مهر1397
  114 قائدۀ لطف - جلسۀ 2
  17مهر1397
  115 قائدۀ لطف - جلسۀ 3
  22مهر1397
  116 قائدۀ لطف - جلسۀ 4
  24مهر1397
  117 قائدۀ لطف - جلسۀ 5
  29مهر1397
  118 قائده لطف - جلسۀ 6
  1آبان1397
  119 قائدۀ لطف - جلسۀ 7
  22آبان1397
  120 قائدۀ لطف - جلسۀ 8
  27آبان1397
  121 قائدۀ لطف - جلسۀ 9
  29آبان1397
  122 تأثیر آلام و مصائب در هدایت انسان - جلسۀ 1
  6آذر1397
  123 تأثیر آلام و مصائب در هدایت انسان - جلسۀ 2
  11آذر1397
  124 تأثیر آلام و مصائب در هدایت انسان - جلسۀ 3
  13آذر1397
  125 تأثیر آلام و مصائب در هدایت انسان - جلسۀ 4
  18آذر1397
  گروه بندی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار