خارج کلام (صفحۀ هشت)
  موضوع تاریخ دانلود
  176 عصمت امام(علیه‌السلام) - جلسۀ 1
  14آبان1398
  177 عصمت امام(علیه‌السلام) - جلسۀ 2
  19آبان1398
  178 عصمت امام(علیه‌السلام) - جلسۀ 3
  3آذر1398
  179 افضلیت امام نسبت به مردم زمان خودش
  5آذر1398
  180 نصب امام معصوم از طرف خداوند متعال
  10آذر1398
  181 دلیل امامت بلافصل حضرت علی(علیه‌السلام) - جلسۀ 1
  12آذر1398
  182 دلیل امامت بلافصل حضرت علی(علیه‌السلام) - جلسۀ 2
  17آذر1398
  183 دلیل امامت بلافصل حضرت علی(علیه‌السلام) - جلسۀ 3
  19آذر1398
  184 دلیل امامت بلافصل حضرت علی(علیه‌السلام) - جلسۀ 4
  24آذر1398
  185 دلیل امامت بلافصل حضرت علی(علیه‌السلام) - جلسۀ 5
  26آذر1398
  186 عدم صلاحیت غیر معصوم برای امامت - جلسۀ 1
  1دی1398
  187 عدم صلاحیت غیر معصوم برای امامت - جلسۀ 2
  3دی1398
  188 عدم صلاحیت غیر معصوم برای امامت - جلسۀ 3
  8دی1398
  189 دلایل عدم صلاحیت غیر معصوم برای امامت - جلسۀ 4
  10دی1398
  190 دلایل عدم صلاحیت غیر معصوم برای امامت - جلسۀ 5
  15دی1398
  191 دلایل عدم صلاحیت غیر معصوم برای امامت - جلسۀ 6
  22دی1398
  192 دلایل عدم صلاحیت غیر معصوم برای امامت - جلسۀ 7
  24دی1398
  193 دلایل عدم صلاحیت غیر معصوم برای امامت - جلسۀ 8
  29دی1398
  194 دلایل عدم صلاحیت خلفا برای خلافت - جلسۀ 9
  1بهمن1398
  195 دلایل عدم صلاحیت خلفا برای خلافت - جلسۀ 10
  6بهمن1398
  196 دلایل عدم صلاحیت خلفا برای خلافت - جلسۀ 11
  13بهمن1398
  197 دلایل عدم صلاحیت خلفا برای خلافت - جلسۀ 12
  15بهمن1398
  198 دلایل افضلیت حضرت علی‌علیه‌السلام بر دیگران - مسئلۀ 1
  20بهمن1398
  199 دلایل افضلیت حضرت علی‌علیه‌السلام بر دیگران - جلسۀ 2
  27بهمن1398
  200 دلایل افضلیت حضرت علی‌علیه‌السلام بر دیگران - جلسۀ 3
  29بهمن1398
  گروه بندی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار