خارج اصول (صفحۀ دو)
موضوع تاریخ دانلود
26 ظهور صیغه امر در وجوب
28ارديبهشت1393
27 ظهور صیغه امر در امر تعبّدی یا توصلی؟
29ارديبهشت1393
28 شک و دوران امر بین امر تعبّدی یا توصلی
30ارديبهشت1393
29 دوران بین صیغه امر نفسی است یا غیری، تعیینی و تخییری و عینی یا کفایی- امر عقیب حظر یا توهم حظر
31ارديبهشت1393
30 ادامه امر عقیب حظر- دلالت امر بر مرّه یا تکرار
3خرداد1393
31 کلام صاحب فصول در دلالت صیغه امر بر مرّه و تکرار
5خرداد1393
32 مراد از مرّه و تکرار در صیغه امر؟ نزاع در دفعه یا دفعات؟
10خرداد1393
33 نتیجه قول در دلالت صیغه امر بر مرّه یا تکرار
11خرداد1393
34 کلام مرحوم خویی(رحمةالله‌علیه) در دلالت صیغه امر بر مرّه یا تکرار
12خرداد1393
35 دلالت صیغه و هیئت امر بر فور و تراخی؟
17خرداد1393
36 کلام مرحوم خویی(رحمةالله‌علیه) در فور و تراخی
18خرداد1393
37 تبیین مبحث اجزاء و مراد از "اتیان" در مسئله اجزاء از نظر مرحوم آخوند
18خرداد1393
38 تبیین نظریه مرحوم خویی (رحمةالله‌علیه) در مبحث اجزاء
19خرداد1393
39 مراد از "علی وجهه" در مسئله اجزاء از نظر مرحوم آخوند
20خرداد1393
40 مراد از اقتضاء در مسئله اجزاء از نظر مرحوم آخوند
21خرداد1393
41 معنای لغوی و اصلاحی اجزاء
24خرداد1393
42 حکم عقل در اتیان مامور به در امر واقعی یا ظاهری یا اضطراری
25خرداد1393
43 اجزاء امر اضطراری از امر واقعی
26خرداد1393
44 اجزاء امر ظاهری از امر واقعی
27خرداد1393
45 امر واقعی و امر اضطراری و ظاهری
1شهريور1393
46 امر ظاهری مخالف امر واقعی مجزی است یا خیر؟ (جلسۀ اول)
2شهريور1393
47 امر ظاهری مخالف امر واقعی مجزی است یا خیر؟ (جلسۀ دوم)
3شهريور1393
48 صحت عمل بر اساس امارات و اصول
4شهريور1393
49 ملازمه بین مقدمه و ذی‌المقدمه
5شهريور1393
50 تقسیم مقدمه به مقدمه داخلی و خارجی
8شهريور1393
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار