خارج اصول (صفحۀ بیست و هشت)
موضوع تاریخ دانلود
676 صحیح و اعم- اقسام دخالت وجود یا عدم یک شیء در مأمور به- جلسۀ 1
28بهمن1396
677 صحیح و اعم- اقسام دخالت وجود یا عدم یک شیء در مأمور به- جلسۀ 2
29بهمن1396
678 صحیح و اعم- اشتراک لفظی- جلسۀ 1
30بهمن1396
679 صحیح و اعم- اشتراک لفظی- جلسۀ 2
5اسفند1396
680 اشتراک لفظی- استعمال لفظ در اکثر یک معنا- جلسۀ 3
6اسفند1396
681 صحیح و اعم- اشتراک لفظی- جلسۀ 4
7اسفند1396
682 صحیح و اعم- اشتراک لفظی- جلسۀ 5
8اسفند1396
683 صحیح و اعم- اشتراک لفظی- جلسۀ 6
9اسفند1396
684 مشتق اصولی- معنای مشتق- جلسۀ 1
12اسفند1396
685 مشتق اصولی- جلسۀ 2
13اسفند1396
686 مشتق اصولی- جلسۀ 3
14اسفند1396
687 مشتق اصولی- جلسۀ 4
15اسفند1396
688 مشتق اصولی- جلسۀ 5
16اسفند1396
689 کلام حضرت امام(ره) در مشتق
19اسفند1396
690 مشتق اصولی- دلالت فعل بر زمان- جلسۀ 1
20اسفند1396
691 مشتق اصولی- دلالت فعل بر زمان- جلسۀ 2
21اسفند1396
692 مشتق اصولی- دلالت فعل بر زمان- جلسۀ 3
14فروردين1397
693 مشتق اصولی- دلالت فعل بر زمان- جلسۀ 4
15فروردين1397
694 مشتق اصولی- دلالت فعل بر زمان- جلسۀ 5
18فروردين1397
695 مشتق اصولی- عدم فرق بین معانی اسمی و حرفی از نظر موضوع له و مستعمل فیه- جلسۀ 1
19فروردين1397
696 مشتق اصولی- عدم فرق بین معانی اسمی و حرفی از نظر موضوع له و مستعمل فیه- جلسۀ 2
20فروردين1397
697 مشتق اصولی- مبادی مشتقات
21فروردين1397
698 مشتق اصولی- مقصود از حال تلبس در مشتق خصوص حال یا جامع حال گذشته است.
22فروردين1397
699 مشتق اصولی- ثمرۀ مشتق در اصول- جلسۀ 1
26فروردين1397
700 مشتق اصولی- ثمرۀ مشتق در اصول- جلسۀ 2
27فروردين1397
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار