خارج اصول (صفحۀ بیست و هشت)
  موضوع تاریخ دانلود
  676 صحیح و اعم- اقسام دخالت وجود یا عدم یک شیء در مأمور به- جلسۀ 1
  28بهمن1396
  677 صحیح و اعم- اقسام دخالت وجود یا عدم یک شیء در مأمور به- جلسۀ 2
  29بهمن1396
  678 صحیح و اعم- اشتراک لفظی- جلسۀ 1
  30بهمن1396
  679 صحیح و اعم- اشتراک لفظی- جلسۀ 2
  5اسفند1396
  680 اشتراک لفظی- استعمال لفظ در اکثر یک معنا- جلسۀ 3
  6اسفند1396
  681 صحیح و اعم- اشتراک لفظی- جلسۀ 4
  7اسفند1396
  682 صحیح و اعم- اشتراک لفظی- جلسۀ 5
  8اسفند1396
  683 صحیح و اعم- اشتراک لفظی- جلسۀ 6
  9اسفند1396
  684 مشتق اصولی- معنای مشتق- جلسۀ 1
  12اسفند1396
  685 مشتق اصولی- جلسۀ 2
  13اسفند1396
  686 مشتق اصولی- جلسۀ 3
  14اسفند1396
  687 مشتق اصولی- جلسۀ 4
  15اسفند1396
  688 مشتق اصولی- جلسۀ 5
  16اسفند1396
  689 کلام حضرت امام(ره) در مشتق
  19اسفند1396
  690 مشتق اصولی- دلالت فعل بر زمان- جلسۀ 1
  20اسفند1396
  691 مشتق اصولی- دلالت فعل بر زمان- جلسۀ 2
  21اسفند1396
  692 مشتق اصولی- دلالت فعل بر زمان- جلسۀ 3
  14فروردين1397
  693 مشتق اصولی- دلالت فعل بر زمان- جلسۀ 4
  15فروردين1397
  694 مشتق اصولی- دلالت فعل بر زمان- جلسۀ 5
  18فروردين1397
  695 مشتق اصولی- عدم فرق بین معانی اسمی و حرفی از نظر موضوع له و مستعمل فیه- جلسۀ 1
  19فروردين1397
  696 مشتق اصولی- عدم فرق بین معانی اسمی و حرفی از نظر موضوع له و مستعمل فیه- جلسۀ 2
  20فروردين1397
  697 مشتق اصولی- مبادی مشتقات
  21فروردين1397
  698 مشتق اصولی- مقصود از حال تلبس در مشتق خصوص حال یا جامع حال گذشته است.
  22فروردين1397
  699 مشتق اصولی- ثمرۀ مشتق در اصول- جلسۀ 1
  26فروردين1397
  700 مشتق اصولی- ثمرۀ مشتق در اصول- جلسۀ 2
  27فروردين1397
  گروه بندی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار