دوره سوم اصول (صفحۀ دو)
موضوع تاریخ دانلود
26 وضع الفاظ بر معانی- نظر مرحوم آخوند(ره) در وضع ضمایر و اسماء اشاره
12آذر1396
27 وضع الفاظ بر معانی - استعمال لفظ در معنای مجازی
13آذر1396
28 وضع الفاظ بر معانی- استعمال لفظ درغیر ما وضع له- جلسۀ 1
14آذر1396
29 وضع الفاظ بر معانی- استعمال لفظ درغیر ما وضع له- جلسۀ 2
18آذر1396
30 وضع الفاظ بر معانی- استعمال لفظ درغیر ما وضع له- جلسۀ 3
19آذر1396
31 وضع الفاظ بر معانی- استعمال لفظ درغیر ما وضع له- جلسۀ 4
20آذر1396
32 وضع الفاظ بر معانی- استعمال لفظ درغیر ما وضع له- جلسۀ 5
21آذر1396
33 وضع الفاظ بر معانی- استعمال لفظ درغیر ما وضع له- جلسۀ 6
22آذر1396
34 وضع الفاظ بر معانی- استعمال لفظ درغیر ما وضع له- اقسام دلالت- جلسۀ 7
25آذر1396
35 وضع الفاظ برای معانی واقعی- جلسۀ 1
26آذر1396
36 وضع الفاظ بر معانی- کلام آیت الله خویی(رحمة‌الله) در دلالت لفظ بر معنا
27آذر1396
37 وضع در مرکبات
28آذر1396
38 اشکال و پاسخ مرحوم آخوند(ره) به وضع شخصی و نوعی
29آذر1396
39 علائم حقیقت و مجاز- دلیل تبادر بر حقیقت
2دی1396
40 علائم حقیقت و مجاز- دلیل صحت حمل بر حقیقت- جلسۀ 1
3دی1396
41 علائم حقیقت و مجاز- دلیل صحت حمل بر حقیقت- جلسۀ 2
4دی1396
42 علائم حقیقت و مجاز- دلیل اطّراد- جلسۀ 1
5دی1396
43 علائم حقیقت و مجاز- دلیل اطّراد- جلسۀ 2
6دی1396
44 احوال الفاظ و تعارض آن‌ها
9دی1396
45 حقیقت شرعیه و متشرعه- جلسۀ 1
10دی1396
46 حقیقت شرعیه و متشرعه- جلسۀ 2
11دی1396
47 وضع تعیینی ابتدایی و استعمالی- جلسۀ 1
12دی1396
48 وضع تعیینی ابتدایی و استعمالی- جلسۀ 2
13دی1396
49 وضع تعیینی ابتدایی و استعمالی- جلسۀ 3
16دی1396
50 صحیح و اعم در الفاظ و عبادات- جلسۀ 1
17دی1396
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار