فصل فی الصلاة الآیات
  موضوع تاریخ دانلود
  1 احکام نماز آیات - جلسۀ 1
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - جلسۀ 1
  23تير1398
  2 احکام نماز آیات - جلسۀ 2
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - جلسۀ 2
  24تير1398
  3 احکام نماز آیات - جلسۀ 3
  عروة الوثقی - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - جلسۀ 3
  25تير1398
  4 کیفیت قرائت نماز آیات - جلسۀ 1
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - کیفیت قرائت نماز آیات
  26تير1398
  5 کیفیت قرائت نماز آیات - جلسۀ 2
  عروةالوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - کیفیت قرائت نماز آیات - جلسۀ 2
  23شهريور1398
  6 احکام نماز آیات - مسئلۀ 1
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - مسئلۀ 1
  24شهريور1398
  7 احکام نماز آیات، مسئلۀ 2 و 3 و 4 و 5 و 6
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - مسئلۀ 2 و 3 و 4 و 5 و 6
  25شهريور1398
  8 احکام نماز آیات - مسئلۀ 7 و 8 و 9
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - مسئلۀ 7 و 8 و 9
  26شهريور1398
  9 احکام نماز آیات - ادامۀ مسئلۀ 9
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - ادامۀ مسئلۀ 9
  27مهر1398
  10 احکام نماز آیات - مسئلۀ 10 و 11 و 12
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - مسئلۀ 10 و 11 و 12
  30شهريور1398
  11 احکام نماز آیات - مسئلۀ 13
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - مسئلۀ 13
  31شهريور1398
  12 احکام نماز آیات - مسئلۀ 14 و 15
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - مسئلۀ 14 و 15
  1مهر1398
  13 احکام نماز آیات - مسئلۀ 16 و 17 و 18
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - مسئلۀ 16 و 17 و 18
  6مهر1398
  14 احکام نماز آیات - مسئلۀ 19 و 20 و 21
  7مهر1398
  15 احکام نماز آیات - مسئلۀ 22 و 23
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - مسئلۀ 22 و 23
  8مهر1398
  16 احکام نماز آیات - مسئلۀ 24 - مقدمۀ نماز یومیه
  9مهر1398
  گروه بندی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار