فصل فی الصلاة الآیات
موضوع تاریخ دانلود
1 احکام نماز آیات - جلسۀ 1
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - جلسۀ 1
23تير1398
2 احکام نماز آیات - جلسۀ 2
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - جلسۀ 2
24تير1398
3 احکام نماز آیات - جلسۀ 3
عروة الوثقی - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - جلسۀ 3
25تير1398
4 کیفیت قرائت نماز آیات - جلسۀ 1
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - کیفیت قرائت نماز آیات
26تير1398
5 کیفیت قرائت نماز آیات - جلسۀ 2
عروةالوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - کیفیت قرائت نماز آیات - جلسۀ 2
23شهريور1398
6 احکام نماز آیات - مسئلۀ 1
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - مسئلۀ 1
24شهريور1398
7 احکام نماز آیات، مسئلۀ 2 و 3 و 4 و 5 و 6
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - مسئلۀ 2 و 3 و 4 و 5 و 6
25شهريور1398
8 احکام نماز آیات - مسئلۀ 7 و 8 و 9
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - مسئلۀ 7 و 8 و 9
26شهريور1398
9 احکام نماز آیات - ادامۀ مسئلۀ 9
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - ادامۀ مسئلۀ 9
27مهر1398
10 احکام نماز آیات - مسئلۀ 10 و 11 و 12
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - مسئلۀ 10 و 11 و 12
30شهريور1398
11 احکام نماز آیات - مسئلۀ 13
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - مسئلۀ 13
31شهريور1398
12 احکام نماز آیات - مسئلۀ 14 و 15
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - مسئلۀ 14 و 15
1مهر1398
13 احکام نماز آیات - مسئلۀ 16 و 17 و 18
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - مسئلۀ 16 و 17 و 18
6مهر1398
14 احکام نماز آیات - مسئلۀ 19 و 20 و 21
7مهر1398
15 احکام نماز آیات - مسئلۀ 22 و 23
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - مسئلۀ 22 و 23
8مهر1398
16 احکام نماز آیات - مسئلۀ 24 - مقدمۀ نماز یومیه
9مهر1398
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار