فصل فی الاستئجار
  موضوع تاریخ دانلود
  1 مقدمه - جلسۀ 1
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الاستئجار - مقدمه - جلسۀ 1
  19آذر1398
  2 مقدمه - جلسۀ 2
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الاستئجار - مقدمه - جلسۀ 2
  20آذر1398
  3 احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 1 و 2
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الاستئجار - احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 1 و 2
  23آذر1398
  4 احکام نماز الاستیجار - ادامۀ مسئلۀ 2 - جلسۀ 2
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الاستئجار - احکام نماز الاستیجار - ادامۀ مسئلۀ 2 - جلسۀ 2
  24آذر1398
  5 احکام نماز الاستیجار - ادامۀ مسئلۀ 2 - جلسۀ 3
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الاستئجار - احکام نماز الاستیجار - ادامۀ مسئلۀ 2 - جلسۀ 3
  25آذر1398
  6 احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 3
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الاستئجار - احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 3
  26آذر1398
  7 احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 4 و 5
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الاستئجار - احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 4 و 5
  27آذر1398
  8 احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 6
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الاستئجار - احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 6
  30آذر1398
  9 احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 7
  1دی1398
  10 احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 8 و 9
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الاستئجار - احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 8 و 9
  2دی1398
  11 احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 10
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الاستئجار - احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 10
  3دی1398
  12 احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 11
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الاستئجار - احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 11
  4دی1398
  13 احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 12 و 13 و 14
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الاستئجار - احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 12 و 13 و 14
  7دی1398
  14 احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 15
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الاستئجار - احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 15
  8دی1398
  15 احکام نماز الاستیجار - ادامۀ مسئلۀ 15 - مسئلۀ 16 و 17
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الاستئجار - احکام نماز الاستیجار - ادامۀ مسئلۀ 15 - مسئلۀ 16 و 17
  9دی1398
  16 احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 18 و 19 و 20
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الاستئجار - احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 18 و 19 و 20
  10دی1398
  17 احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 21
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الاستئجار - احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 21
  11دی1398
  18 احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 22
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الاستئجار - احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 22
  15دی1398
  19 احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 23 و 24 و 25
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الاستئجار - احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 23 و 24 و 25
  16دی1398
  20 احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 26 و 27
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الاستئجار - احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 26 و 27
  21دی1398
  21 احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 28 و 29
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الاستئجار - احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 28 و 29
  22دی1398
  22 احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 30
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الاستئجار - احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 30
  23دی1398
  گروه بندی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار