فصل فی الصلاة الولی
  موضوع تاریخ دانلود
  1 مقدمه - جلسۀ 1
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الولی - مقدمه - جلسۀ 1
  24دی1398
  2 مقدمه - جلسۀ 2
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الولی - مقدمه - جلسۀ 2
  25دی1398
  3 مقدمه - جلسۀ 3
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الولی - مقدمه - جلسۀ 3
  28دی1398
  4 مقدمه - جلسۀ 4
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الولی - مقدمه - جلسۀ 4
  29دی1398
  5 مقدمه - جلسۀ 5
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الولی - مقدمه - جلسۀ 5
  30دی1398
  6 احکام قضای ولی - مسئلۀ 1 و 2 و 3 و 4
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الولی - احکام قضای ولی - مسئلۀ 1 و 2 و 3 و 4
  1بهمن1398
  7 احکام قضای ولی - مسئلۀ 5 و 6
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الولی - احکام قضای ولی - مسئلۀ 5 و 6
  2بهمن1398
  8 احکام قضای ولی - مسئلۀ 7 و 8
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الولی - احکام قضای ولی - مسئلۀ 7 و 8
  5بهمن1398
  9 احکام قضای ولی - مسئلۀ 9
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الولی - احکام قضای ولی - مسئلۀ 9
  6بهمن1398
  10 احکام قضای ولی - مسئلۀ 10
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الولی - احکام قضای ولی - مسئلۀ 10
  12بهمن1398
  11 احکام قضای ولی - مسئلۀ 11 و 12 و 13 و 14 و 15
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الولی - احکام قضای ولی - مسئلۀ 11 و 12 و 13 و 14 و 15
  13بهمن1398
  12 احکام قضای ولی - مسئلۀ 16 و 17 و 18
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الولی - احکام قضای ولی - مسئلۀ 16 و 17 و 18
  14بهمن1398
  13 احکام قضای ولی - مسئلۀ 19 و 20
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة ولی - احکام قضای ولی - مسئلۀ 19 و 20
  15بهمن1398
  14 احکام قضای ولی - مسئلۀ 21 و 22 و 23 و 24 و 25
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة ولی - احکام قضای ولی - مسئلۀ 21 و 22 و 23 و 24 و 25
  16بهمن1398
  گروه بندی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار