فصل فی الجماعة
  موضوع تاریخ دانلود
  1 مقدمه در اهمیت و فضیلت جماعت
  19بهمن1398
  2 احکام جماعت - مسئلۀ 1
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام جماعت - مسئلۀ 1
  20بهمن1398
  3 احکام جماعت - مسئلۀ 1 - مسئلۀ 2
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام جماعت - مسئلۀ 1 - مسئلۀ 2
  21خرداد1398
  4 احکام جماعت - ادامۀ مسئلۀ 2
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام جماعت - ادامۀ مسئلۀ 2
  23بهمن1398
  5 احکام جماعت - ادامۀ مسئلۀ 2
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام جماعت - ادامۀ مسئلۀ 2
  26بهمن1398
  6 احکام جماعت - مسئلۀ 3
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام جماعت - مسئلۀ 3
  27بهمن1398
  7 احکام جماعت - ادامۀ مسئلۀ 3
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام جماعت - ادامۀ مسئلۀ 3
  28بهمن1398
  8 احکام جماعت - مسئلۀ 4 و 5
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام جماعت - مسئلۀ 4 و 5
  29بهمن1398
  9 احکام جماعت - مسئلۀ 6 و 7
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام جماعت - مسئلۀ 6 و 7
  30بهمن1398
  10 احکام نماز جماعت - مسئلۀ 8 و 9
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام نماز جماعت - مسئلۀ 8 و 9
  3اسفند1398
  11 احکام نماز جماعت - ادامۀ مسئلۀ 9
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام نماز جماعت - ادامۀ مسئلۀ 9
  4اسفند1398
  12 احکام نماز جماعت - مسئلۀ 10
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام نماز جماعت - مسئلۀ 10
  5اسفند1398
  13 احکام نماز جماعت - مسئلۀ 11
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام نماز جماعت - مسئلۀ 11
  6اسفند1398
  14 احکام نماز جماعت - مسئلۀ 12
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام نماز جماعت - مسئلۀ 12
  19اسفند1398
  15 احکام نماز جماعت - مسئلۀ 13
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام نماز جماعت - مسئلۀ 13
  20اسفند1398
  16 احکام نماز جماعت - مسئلۀ 14
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام نماز جماعت - مسئلۀ 14
  21اسفند1398
  17 احکام نماز جماعت - مسئلۀ 15 و 16
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام نماز جماعت - مسئلۀ 15 و 16
  24اسفند1398
  18 احکام نماز جماعت - ادامۀ مسئلۀ 16 و 17
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام نماز جماعت - ادامۀ مسئلۀ 16 و 17
  25اسفند1398
  19 احکام نماز جماعت - مسئلۀ 18 و 19 و 20
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام نماز جماعت - مسئلۀ 18 و 19 و 20
  26اسفند1398
  20 احکام نماز جماعت - مسئلۀ 21 و 22
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام نماز جماعت - مسئلۀ 21 و 22
  27اسفند1398
  21 احکام نماز جماعت - مسئلۀ 23 و 24
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام نماز جماعت - مسئلۀ 23 و 24
  28اسفند1398
  22 احکام نماز جماعت - مسئلۀ 25
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام نماز جماعت - مسئلۀ 25
  16فروردين1399
  23 احکام نماز جماعت - مسئلۀ 26 و 27
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام نماز جماعت - مسئلۀ 26 و 27
  17فروردين1399
  24 احکام نماز جماعت - مسئلۀ 28 و 29
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام نماز جماعت - مسئلۀ 28 و 29
  18فروردين1399
  25 احکام نماز جماعت - مسئلۀ 30
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام نماز جماعت - مسئلۀ 30
  19فروردين1399
  گروه بندی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار