شرط علّو در معنای امر (جلسۀ دوم) ( شنبه، 23 فروردين 1393 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار