اراده الهی از صفات ذاتیه است یا صفات فعلیه؟ (جلسۀ اول) ( چهارشنبه، 10 ارديبهشت 1393 )
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار