اراده الهی از صفات ذاتیه است یا صفات فعلیه؟ (جلسۀ دوم) ( يکشنبه، 14 ارديبهشت 1393 )
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار