مراد از اقتضاء در مسئله اجزاء از نظر مرحوم آخوند ( چهارشنبه، 21 خرداد 1393 )
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار