امر ظاهری مخالف امر واقعی مجزی است یا خیر؟ (جلسۀ دوم) ( دوشنبه، 3 شهريور 1393 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار