مسئله 1 و 2 ( شنبه، 2 خرداد 1394 )
    عروة الوثقی- کتاب الطهارة- فصل فی شرایط مایتیمّم به- مسئله 1 و 2
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار