مسئله 3 ( يکشنبه، 3 خرداد 1394 )
عروة الوثقی- کتاب الطهارة- فی شرایط مایتیمّم به- مسئله 3
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار