مسئله 3 ( يکشنبه، 3 خرداد 1394 )
    عروة الوثقی- کتاب الطهارة- فی شرایط مایتیمّم به- مسئله 3
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار