مسئله 4 و 5 و 6 ( دوشنبه، 4 خرداد 1394 )
عروة الوثقی- کتاب الطهارة- فی شرایط مایتیمّم به- مسئله 4 و 5 و 6
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار