مسئله 4 و 5 و 6 ( دوشنبه، 4 خرداد 1394 )
    عروة الوثقی- کتاب الطهارة- فی شرایط مایتیمّم به- مسئله 4 و 5 و 6
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار