مسئله 9 و 10- امور در کیفیت تیمم- امر اول ( چهارشنبه، 6 خرداد 1394 )
عروة الوثقی- کتاب الطهارة- فصل فی شرایط مایتیمّم به- مسئله 9 و 10- فصل فی کیفیة مایتیمم به- امور در کیفیت تیمم- امر اول
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار